top of page

Rookie Team

image1.jpeg
Naomi Szabo

WHI

54,0

Leon Bernhart

WHI

54,0

Elvisa Tolaj.png
Elvisa Tolaj

WHI

41,9

Fiorina Bauer

WHI

26,9

Gaston Tirouflet

WHI

51,8

Felix Becker

WHI

54,0

bottom of page